SN 2016afa
w galaktyce: NGC 5962
odkrywcy: Xi Liao, Wei Gao, Yang Shen, Ang Li, Di Hu, Jiu Zhou, Mi Zhang, Peiyuan Sun and Xing Gao


Data zdjęcia: 2016 03 16.130 UT
Mag: 17.4U; Typ II; Pozycja: 15h 36m 32.50s +16° 36' 36.4"
Ekspozycja 43 s; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME